Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR OSKARSHAMNS BASKETBOLLKLUBB

 

 

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen är en idrottsförening med medlemskap i Riksidrottsförbundet, Svenska Basketbollförbundet samt Småland-Blekinges BDF.

Föreningens syfte är

·         Att verka för basketbollsportens utveckling vad gäller dess bredd och kvalitet.

·         Att ge föreningens medlemmar möjlighet till effektiv träning för erhållande av ökade personliga färdigheter.

·         Att ge tillfälle för en inom sporten stimulerande tävlingsverksamhet och verka för högsta möjliga avancemang i det nationella seriesystemet för de i föreningen ingående lagen.

·         Att verka för en god laganda och ett gott kamratskap inom föreningen och försöka ge ett meningsfullt fritidsalternativ och social gemenskap för dess medlemmar.

§ 2 MEDLEMSKAP

Föreningen står öppen för alla intresserade. Som medlem anses den som löst medlemskort under innevarande säsong. Genom beslut vid föreningsmöte kan medlem upptagas till hedersledamot.

Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelse, om denne brutit mot föreningens stadgar eller i övrigt brutit mot hederns lagar. Styrelsens beslut i denna fråga kan av medlemmen överklagas vid föreningsmöte.

§ 3 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift fastställes av årsmötet och upptas per tävlingssäsong med början i juni månad. Hedersledamot är befriad från avgift. Medlemskortet är personligt och får inte utlånas eller bortgivas.

§ 4 STYRELSE

Styrelsen ska minst bestå av sju (7) ledamöter, varav en ska vara ordförande och en skall vara kassör. Tre (3) suppleanter väljes samtidigt med övrig styrelse. Samtliga sektioner skall också vara representerade i styrelsen. Till ledamot av styrelse kan endast väljas den som är medlem. Minst tre (3) av styrelsens ledamöter väljes på två år, övriga styrelseledamöter jämte suppleanterna väljes för ett år. Omval kan ske.

§ 5 TECKNINGSRÄTT

Föreningens ordförande och kassör tecknar var för sig föreningen.

§ 6 FÖRENINGSMÖTE

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Rösträtt vid sådant möte tillkommer medlem. Ordinarie föreningsmöte, även kallat årsmöte, hålles i februari månad. Valmöte hålles i maj månad. Övriga föreningsmöten hålles då styrelsen finner detta önskvärt eller när 25 medlemmar skriftligen påkallar detta. Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Föreningens verksamhetsberättelse redovisas på valmötet i maj månad.

§ 7 KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE

Kallelse till årsmötet sker genom meddelande på OBBK:s hemsida samt på andra sociala medier som t.ex. e-post, Facebook o.s.v. till medlemmarna enligt senast aktuella medlemsförteckningen senast två (2) veckor före mötets hållande. Kallelse till annat föreningsmöte sker på samma sätt som till årsmötet med den enda skillnaden att detta göres senast en (1) vecka innan föreningsmötet.

§ 8 ÅRSMÖTE

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma på dagordningen:

1. Val av mötesordförande

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av justeringsmän för årsmötets protokoll, samt rösträknare

4. Fråga huruvida mötet behörigen utlysts

5. Behandlig av balans- och resultaträkning

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Val av styrelse

a) Val av ordförande

b) Val av övriga styrelseledamöter

c) val av tre (3) suppleanter

10. Val av två (2) revisorer jämte en (1) revisorsuppleant

11. Förslag från styrelsen

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutning

§ 9 VALMÖTE

Vid valmöte ska följande ärenden förekomma på dagordningen

1. Val av mötesordförande

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av justeringsmän för valmötets protokoll

4. Fråga huruvida mötet behörigen utlysts

5. Behandling av verksamhetsberättelse

6. Val av sektioner

a) Val av seniorsektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

b) Val av ungdomssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

c) Val av utbildningssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

d) Val av tävlingssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

e) Val av marknadssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

f) Val av arrangemangssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

g) Val av föräldrasektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen

7. Val av valberedning

8. Förslag från styrelsen

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutning

§ 10 BOKSLUT OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna ska vara revisorerna till handa senast 21 dagar före årsmötet. Samtidigt ska styrelsen till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven berättelse över föreningens verksamhet. Vid denna berättelse ska fogas resultaträkning samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret.

§ 11 REVISION

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses á årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte två revisorer jämte en revisorsuppleant. Den revisionsberättelse som revisorerna har att angiva ska vara styrelsen till handa senast två dagar årsmötet.

§ 12 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar beslutas, under förutsättning att ändringsförslag av styrelsen skriftligen utsänt till medlemmarna inom stadgad kallelsetid, med enkel majoritet av årsmötet eller fyra femtedels majoritet av annat föreningsmöte.

§13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

 

Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningsmöte med samma kallelseförfarande som vid årsmöte. Beslutet ska även innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och ska omedelbart delgivas Svenska Basketbollförbundet samt Smålands Basketbollförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och föreningsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av resultat- och balansräkning jämte revisionsberättelse.

Uppdaterad: 16 FEB 2014 17:41 Skribent: Styrelsen

 

Träningstider

SÄSONGEN 2018/19 
     
     
Damer A+B (startar 13 aug)
     
Mån 17:00 - 18:30 Sporthallen A
Ons 19:30 - 21:00 Vallhalla
Tor 20:00 - 21:30 Sporthallen A
     
Flickor 03 (startar 21 aug)
     
Tis 20:00 - 21:30 Vallhalla
Fre 16:30 - 18:00 Sporthallen A
     
Flickor 04 (startar 20 aug)
     
Mån 18:30 - 20:00 Vallhalla
Ons 18:30 - 20:00 Rödsle
Tor* 20:00 - 21:30 Vallhalla
Fre 18:30 - 20:00 Vallhalla
     
* Jämna veckor
     
Flickor 05 (startar 20 aug)
     
Mån 18:30 - 20:00 Vallhalla
Ons 18:30 - 20:00 Rödsle
Tor* 20:00 - 21:30 Vallhalla
Fre 18:30 - 20:00 Vallhalla
     
* Jämna veckor
     
Flickor 06 (startar 21 aug)
     
Tis 17:00 - 18:30 Vallhalla
Ons 17:00 - 18:30 Vallhalla
Sön 18:00 - 19:30 Rödsle
     
Flickor 07 (startar 21 aug)
     
Tis 18:00 - 19:30 Åsa
Tor 16:30 - 18:00 Sporthallen B
     
Flickor 08 (startar 21 aug)
     
Tis 17:00 - 18:00 Åsa
Tor 17:00 - 18:30 Vallhalla
     
Flickor 09 (startar 6 sep)
     
Tor 17:00 - 18:00 Åsa
     
Flickor 10 (startar 3 dec)
     
Mån 18:00 - 19:00 Sporthallen B
     
Pojkar 05 (startar 21 aug)
     
Tis 18:30 - 20:00 Vallhalla
Tor 18:30 - 20:00 Vallhalla
Sön 18:00 - 19:30 Sporthallen B
     
Pojkar 06/07 (startar 20 aug)
     
Mån 17:00 - 18:30 Vallhalla
Ons 17:00 - 18:30 Rödsle
Fre 17:00 - 18:30 Vallhalla
     
Pojkar 08/09 (startar 1 sep)
     
Lör 11:00 - 12:00 Åsa
     
Pojkar 10 (startar 31 jan)
     
Tor 18:00 -19:00 Åsa
     
Haj Fajv (startar 13 okt)
     
Lör 10:00 - 11:00 Sporthallen B
     
Motion (startar 10 sep)
     
Mån 20:00 - 21:30 Vallhalla

Postadress:
Oskarshamns BBK - Basket
Box 197, Stengatan 21
57224 Oskarshamn

Besöksadress:
Oscarsgymnasiet, Stengatan 21
57228 Oskarshamn

Kontakt:
Tel: +46704496567, +46704496567
E-post: This is a mailto link

Se all info