SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Oskarshamns Basketbollklubb

Värdegrund

OBBK har valt att följa, och luta sig emot, RFs framtagna värdegrund:

 

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer. Dessa är beslutade av RF-stämman, de ingår i RF:s stadgar och är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar:

 

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

 

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Lagtillhörighet
  1. Alla ungdomsspelare spelar och tränar i för första hand med laget för sin egen årgång och kön. Detta för att möjliggöra OBBKs vision om att ha en bred ungdomsverksamhet med ett lag i varje åldersgrupp och kön så att alla som vill spela basket ska kunna göra det. Inga övergångar får ske mellan OBBKs ungdomslag och varje ungdomslag och dess tränare har som uppdrag att försöka utveckla varje spelare inom deras åldersgrupp och kön i ett långsiktigt perspektiv.
  2. Undantag från punkt 1 kan göras efter beslut av styrelsen. Undantag görs ALDRIG av sportsliga skäl.
  3. Undantag kan göras av styrelsen för spelare som börjat skolan ett år tidigare eller ett år senare så de kan träna med sina klasskamrater samt för spelare från skolor i kommunens ytterområden för att underlätta samåkning eller annan logistik.
  4. Undantag kan göras av styrelsen för spelare som utsätts för mobbning eller upplever andra obekväma situationer. Vid detta behov kontaktas OBBK styrelse som först undersöker om den uppkomna situationen kan lösas i det aktuella laget. Lyckats inte det undersöks en lösning med närmsta äldre eller yngre lag i samma kön.
  5. Om en ungdomsspelare vill träna extra kan de få träna med närmsta äldre eller yngre lag om de i första hand deltar på sitt eget lags träningar och detta görs i samråd med det egna lagets tränare. Efter det egna lagets coach godkänt detta kontaktar det egna lagets coach det andra lagets coach/er och meddelar sen styrelsen om överenskommelsen. Inga coacher får ta emot spelare i andra åldersgrupper eller kön till sina lags träningar utan att kontakten ovan initieras av det yngre lagets coach.
  6. Äldre lag kan vid spelarbrist behöva låna spelare från yngre lag till matcher och då ska en förfrågan alltid ställas till det yngre lagets coach (dvs laget spelaren ska lånas från). Det yngre lagets coach har rätt att säga nej till utlåning, tex om spelaren har låg träningsnärvaro eller skadeproblematik. Utlåning till matcher gäller endast vid spelarbrist hos det äldre laget, yngre spelare ska aldrig ”ta speltid” ifrån äldre spelare i sitt eget lag.
Frågor på detta kan ställas till ordförande Devla Delkic 073-304 21 48 / ddelkic@me.com eller Tävlingsansvarig Mattias Svensson 070-449 65 67 / basketsvenne@gmail.com.
Fördelning av speltid i våra ungdomslag

I OBBK är ungdomslagens (upp tom U19) syfte att utveckla alla lagets spelare ur ett långsiktigt perspektiv och bidra till att skapa ett livslångt intresse för idrott i allmänhet och basket i synnerhet. Helt i linje med Riksidrottsförbundets (RF) ”så många som möjligt, så länge som möjligt”.

 

Detta är första ”riktiga” säsongen, pga Corona, som genomförs efter att Barnkonventionen blivit lag i januari 2020. Mycket av RFs riktlinjer och dokument, som tex Idrotten Vill, var skrivet utifrån Barnkonventionen men till skillnad från tidigare är Barnkonventionen numera lag i Sverige (och 195 andra länder i världen) vilket betyder att det inte längre är en rekommendation utan något som SKA följas.

 

OBBK kommer under hösten/vintern att kraftsamla för att nå ut med detta till våra coacher, spelare och föräldrar. Störst fokus kommer vi i början lägga på ”allas rätt att delta” och förtydliga att detta gäller både vid träning och vid match. Alla spelare ska ges möjlighet att få var med att utvecklas och speltid ska fördelas likvärdigt inom våra ungdomslag oavsett hur långt spelare har kommit i sin utveckling.

 

Det är lätt som ledare att frestas att spela de spelare som kommit längre i sin utveckling mer för att kortsiktigt vinna matcher men det är något som spär på skillnaden mellan spelarna då de som redan kommit långt ges bättre förutsättningar att utvecklas jämfört med de som inte får komma in och spela eller får spela mindre. Dessutom är det något som leder till tidig dropout, dvs att spelare slutar i förtid med sin idrott. I flera fall ger det livslånga men och negativ inställning till all idrott senare i livet, något som OBBK inte vill vara med och bidra till.

 

I RFs huvuddokument, Idrotten Vill, står det att ”resultat ska ges liten uppmärksamhet” och där har ledarna stor roll i sitt agerande. Vi ska kämpa för att vinna men inte genom toppning och bänkning. Det är självklart viktigt att vilja vinna men inte på bekostnad av att speltid fördelas ojämnt inom laget. Som ledare har du stor inverkan med din attityd och det gäller att fokusera på långsiktig utveckling före kortsiktiga vinster.

Stadgar

STADGAR FÖR OSKARSHAMNS BASKETBOLLKLUBB
§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen är en idrottsförening med medlemskap i Riksidrottsförbundet, Svenska Basketbollförbundet samt Småland-Blekinges BDF.
Föreningens syfte är
•    Att verka för basketbollsportens utveckling vad gäller dess bredd och kvalitet.
•    Att ge föreningens medlemmar möjlighet till effektiv träning för erhållande av ökade personliga färdigheter.
•    Att ge tillfälle för en inom sporten stimulerande tävlingsverksamhet och verka för högsta möjliga avancemang i det nationella seriesystemet för de i föreningen ingående lagen.
•    Att verka för en god laganda och ett gott kamratskap inom föreningen och försöka ge ett meningsfullt fritidsalternativ och social gemenskap för dess medlemmar.

 

§ 2 MEDLEMSKAP
Föreningen står öppen för alla intresserade. Som medlem anses den som löst medlemskort under innevarande säsong. Genom beslut vid föreningsmöte kan medlem upptagas till hedersledamot.
Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelse, om denne brutit mot föreningens stadgar eller i övrigt brutit mot hederns lagar. Styrelsens beslut i denna fråga kan av medlemmen överklagas vid föreningsmöte.


§ 3 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift fastställes av årsmötet och upptas per tävlingssäsong med början i augusti månad. Hedersledamot är befriad från avgift. Medlemskortet är personligt och får inte utlånas eller bortgivas.


§ 4 STYRELSE
Styrelsen ska minst bestå av sju (7) ledamöter, varav en ska vara ordförande och en skall vara kassör. Tre (3) suppleanter väljes samtidigt med övrig styrelse. Samtliga sektioner skall också vara representerade i styrelsen. Till ledamot av styrelse kan endast väljas den som är medlem. Minst tre (3) av styrelsens ledamöter väljes på två år, övriga styrelseledamöter jämte suppleanterna väljes för ett år. Omval kan ske.


§ 5 TECKNINGSRÄTT
Föreningens ordförande och kassör tecknar var för sig föreningen.


§ 6 FÖRENINGSMÖTE
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Rösträtt vid sådant möte tillkommer medlem. Ordinarie föreningsmöte, även kallat årsmöte, hålles i augusti månad. Övriga föreningsmöten hålles då styrelsen finner detta önskvärt eller när 25 medlemmar skriftligen påkallar detta. Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Föreningens verksamhetsberättelse redovisas på årsmötet


§ 7 KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE
Kallelse till årsmötet sker genom meddelande på OBBK:s hemsida samt på andra sociala medier som t.ex. e-post, Facebook o.s.v. till medlemmarna enligt senast aktuella medlemsförteckningen senast två (2) veckor före mötets hållande. Kallelse till annat föreningsmöte sker på samma sätt som till årsmötet med den enda skillnaden att detta göres senast en (1) vecka innan föreningsmötet.

 

§ 8 ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma på dagordningen:
§1. Val av mötesordförande
§2. Val av sekreterare för mötet
§3. Val av justeringsmän för årsmötets protokoll, samt rösträknare
§4. Fråga huruvida mötet behörigen utlysts
§5. Behandling av balans- och resultaträkning
§6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret
§7. Behandling av verksamhetsberättelse
§8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Fastställande av medlemsavgifter

§10. Val av styrelse
a) Val av ordförande
b) Val av kassör
c) Val av övriga styrelseledamöter
d) Val av tre (3) styrelsesuppleanter

§11. Val av två (2) revisorer jämte en (1) revisorsuppleant

§12. Val av sektioner
a) Val av seniorsektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
b) Val av ungdomssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
c) Val av utbildningssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
d) Val av tävlingssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
e) Val av marknadssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
f) Val av arrangemangssektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
g) Val av föräldrasektion inklusive en (1) ansvarig från styrelsen
§13. Val av valberedning

§14. Förslag ifrån styrelsen

§15. Övriga frågor

§16. Mötets avslutning

 

§ 9 BOKSLUT OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna ska vara revisorerna till handa senast 21 dagar före årsmötet. Samtidigt ska styrelsen till revisorerna avlämna en av styrelseledamöterna underskriven berättelse över föreningens verksamhet. Vid denna berättelse ska fogas resultaträkning samt balansräkning för det gångna räkenskapsåret.

 

§ 10 REVISION
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses á årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte två revisorer jämte en revisorsuppleant. Den revisionsberättelse som revisorerna har att angiva ska vara styrelsen till handa senast två dagar årsmötet.


§ 11 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar beslutas, under förutsättning att ändringsförslag av styrelsen skriftligen utsänt till medlemmarna inom stadgad kallelsetid, med enkel majoritet av årsmötet eller fyra femtedels majoritet av annat föreningsmöte.

 

§12 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningsmöte med samma kallelseförfarande som vid årsmöte. Beslutet ska även innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och ska omedelbart delgivas Svenska Basketbollförbundet samt Smålands Basketbollförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och föreningsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av resultat- och balansräkning jämte revisionsberättelse.

 
Börja spela basket
OBBK har basketlag för alla barn och ungdomar födda 2020 och äldre. Ända upp till årskurs nio (födda 2008) tar vi mot ALLA som är intresserad av att spela basket, oavsett om du är nybörjare eller har spelat basket tidigare. Klicka här för anmälan eller här för aktuella träningstider.
OBBKs Samarbetspartners